ارسال و دریافت با تمام ارزهای پشتیبانی شده، شارژ اینترنتی و دستی حساب ، ارسال درخواست پول به دیگر کاربران ، تبدیل ارز و ...

وبسرویس ( درگاه پرداخت اینترنتی با قابلیت پشتیبانی از تمام ارزهای سایت ) ، ارسال و دریافت ، شارژ اینترنتی و دستی حساب ، ارسال درخواست پول به دیگر کاربران ، تبدیل ارز و ...